Działalność Stowarzyszenia

To Stowarzyszenie powstało dla Kolekcjonerów, sportowców, strzelców, myśliwych – wszystkich którzy chcą rozpocząć lub kontynuować swoją przygodę ze strzelectwem.  Jesteśmy po to by działać dla strzelectwa i obronności Polski. Głównym celem stowarzyszenia mającego charakter kolekcjonerski jest faktyczna praca której efektem będzie:

 1. – Przygotowanie bazy technicznej czyli powołanie strzelnic umożliwiających propagowanie strzelectwa i kolekcjonerstwa.
 2. – Wpływanie na proces stanowienia prawa w zakresie broni palnej oraz muzealnictwa militariów, w pełnym porozumieniu i koordynacji z Romb, Fundacją Rozwoju Strzelectwa i innymi stowarzyszeniami
 3. – Konsultowanie i wspieranie członków stowarzyszenia w zakresie kolekcjonerstwa broni i militariów, rekonstrukcji historycznych, strzelectwa praktycznego.

Dlaczego Towarzystwo Strzeleckie? Bo ma zasięg lokalny, bo nie mamy koło Warszawy normalnej strzelnicy długodystansowej, bo brakuje skutecznie działającego stowarzyszenia które będzie walczyć o prawa strzelców – obywateli, bo udział w stowarzyszeniu jest istotna przesłanką do posiadania broni do celów kolekcjonerskich. 

Wreszcie dlatego, że mamy coś ważnego do zrobienia: przygotować odpowiednie strzelnice, zwiększyć poziom wyszkolenia strzeleckiego obywateli a pośrednio zwiększyć potencjał obronny Polski

Celami działalności Stowarzyszenia są:

(zgodnie z treścią Statutu)

 • a) Szeroko rozumiana popularyzacja strzelectwa praktycznego, sportowego i rekreacyjnego z udziałem broni sportowej, kolekcjonerskiej i historycznej;
 • b) Upowszechnianie, rozwijanie i promowanie kolekcjonerstwa broni, amunicji i militariów;
 • c) Popularyzowanie wiedzy na temat broni, militariów oraz historii oręża oraz działalności kolekcjonerskiej;
 • d)  Pomoc kolekcjonerom broni i militariów w pozyskiwaniu nowych eksponatów oraz ich opracowywaniu, przechowywaniu i konserwowaniu, wspieranie członków Stowarzyszenia w zakresie kolekcjonowania broni, pamiątek i artefaktów militarnych i historycznych;
 • e)  Wspieranie członków Stowarzyszenia w zakresie kolekcjonowania broni dawnej i nowej, pamiątek historycznych i pogłębiania wiedzy;
 • f)  Prowadzenie działalności integracyjnej członków Stowarzyszenia, organizowanie i udział w aktywnościach z zakresu strzelectwa i kolekcjonerstwa broni palnej;
 • g)  Doradztwo i pomoc organizacyjna oraz szkolenie kadr trenersko- instruktorskich innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia;
 • h)  Podnoszenie sprawności fizycznej oraz poziomu wyszkolenia praktyczno – teoretycznego swoich Członków;
 • i)  Reprezentowanie, ochrona praw i interesów członków Stowarzyszenia, oraz społeczności strzeleckiej, w tym przedstawicieli innych Stowarzyszeń o charakterze kolekcjonerskim, sportowym lub obronnym;
 • j)  Koordynacja działań członków Stowarzyszenia;
 • k)  Prowadzenie działalności wychowawczo-popularyzatorskiej w zakresie strzelectwa, promowanie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród dorosłych, także dzieci i młodzieży;
 • l)  Organizowanie czasu wolnego społeczeństwa: dorosłych, dzieci i młodzieży w oparciu o sport strzelecki;
 • m)  kontynuowanie polskich tradycji strzelectwa i kolekcjonerstwa broni i militariów;

Stowarzyszenie realizuje powyższe cele poprzez:

 • a)  Organizację spotkań, prelekcji, pokazów, szkoleń, imprez sportowych o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim;
 • b)  Udział członków Stowarzyszenia w spotkaniach oraz zawodach krajowych i zagranicznych;
 • c)  Systematycznedoskonalenieumiejętnościstrzeleckichikompetencjiczłonków Stowarzyszenia;
 • d)  Współpracę i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia w uprawianiu strzelectwa historycznego, kolekcjonowania broni i amunicji, przechowywaniu i konserwacji broni i amunicji oraz militariów;
 • e)  Współpracę z podmiotami zewnętrznymi w celu realizacji celów statutowych w tym ze stowarzyszeniami, muzeami, grupami rekonstrukcyjnymi, klubami sportowymi;
 • f)  występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji i organów ustawodawczych, prowadzenie działalności lobbingowej w zakresie regulacji wpływających na prawo do posiadania broni i amunicji;
 • g)  Szerzenie wiedzy w zakresie historii i tradycji strzelectwa historycznego.
 • h)  Propagowanie i pielęgnacja idei patriotycznych, wyszkolenia strzeleckiego, wiedzy na temat historii broni i militariów;
 • i)  Działania zapewniające wyższą świadomość społeczną i bezpieczne warunki uprawiania strzelectwa i kolekcjonerstwa;
 • j) Udział członków stowarzyszenia w wystawach konferencjach i innych imprezach promujących kolekcjonerstwo broni i militariów, organizowanie takich imprez, współpraca z innymi stowarzyszeniami o charakterze kolekcjonerskim;
 • k) Współpracę ze szkołami,uczelniami i innymi instytucjami oświatowo- wychowawczymi w celu krzewienia sportu strzeleckiego wśród dzieci i młodzieży;
 • l) Przygotowanie i utrzymanie zaplecza technicznego do realizacji powyższych celów tj. strzelnicy;

Projekty

Stowarzyszenie powstało dla Kolekcjonerów, sportowców, strzelców, myśliwych – wszystkich którzy chcą rozpocząć lub kontynuować swoją przygodę ze strzelectwem.  Jesteśmy po to by działać dla strzelectwa i obronności Polski. Głównym celem stowarzyszenia mającego charakter kolekcjonerski jest faktyczna praca której efektem będzie:

 1. – Przygotowanie bazy technicznej czyli powołanie strzelnic umożliwiających propagowanie strzelectwa i kolekcjonerstwa.
 2. – Wpływanie na proces stanowienia prawa w zakresie broni palnej oraz muzealnictwa militariów, w pełnym porozumieniu i koordynacji z Romb, Fundacją Rozwoju Strzelectwa i innymi stowarzyszeniami
 3. – Konsultowanie i wspieranie członków stowarzyszenia w zakresie kolekcjonerstwa broni i militariów, rekonstrukcji historycznych, strzelectwa praktycznego.

Zauważcie że nie mamy koło Warszawy normalnej strzelnicy długodystansowej powyżej 300m. Brakuje skutecznie działającego stowarzyszenia które będzie walczyć o prawa strzelców – obywateli. Mamy coś ważnego do zrobienia: musimy przygotować odpowiednie strzelnice, zwiększyć dostępność obywateli do broni i szkoleń strzeleckich i zwiększyć poziom wyszkolenia strzeleckiego obywateli. W ten sposób przyczynimy się do zwiększenia potencjału obronnego Polski.

Dlatego właśnie zainicjowaliśmy kilka ważnych projektów które doprowadzimy do skutecznej realizacji. Wspieramy też projekty organizacji partnerskich takich jak Fundacja Rozwoju Strzelectwa w Polsce i Romb. Na stronie NTS znajdziecie opis tych inicjatyw.

Spotkania

Stowarzyszenie to ludzie którzy znają się, spotykają, działają i szkolą się razem. Dlatego zapraszamy. Na naszych stronach (w tym po prawej stronie tego tekstu) znajdziesz zaproszenia na spotkania nasze, naszych partnerów i przyjaciół. Zapraszamy Sympatyków i Członków na spotkania organizacyjne / projektowe / szkolenia i treningi oraz zawody. Jeśli jesteś z nami lub dopiero planujesz dołączyć – przyjdź koniecznie na któreś z naszych wydarzeń.

Dodatkowo przywilejem członków NTS jest możliwość udziału w spotkaniach Stowarzyszenia i strzelania z wyjątkowych, rzadkich egzemplarzy broni – w tym z historycznych lub rzadkich egzemplarzy kolekcjonerskich. Postaramy się na każdym spotkaniu zaprezentować coś unikalnego. Zarówno te nowe, dopiero pokazujące się na rynku modele broni, jak też egzemplarze broni które mają swoją długą historię. Postaramy się pokazać wam też piękno sportu strzeleckiego w każdej z konkurencji

Członkowie NTS mogą też brać udział w szkoleniach Stowarzyszenia. Szkolenia NTS prowadzone są w sposób niekomercyjny dla członków i sympatyków Stowarzyszenia. Obejmują zarówno szkolenia wprowadzające w świat strzelectwa dla początkujących osób które nie miały styczności z bronią lub daną dyscypliną strzelecką, jak i szkolenia profesjonalne mające na celu utrwalenie konkretnego zakresu lub nawyku. Szkolenia prowadzone są po kosztach przez Instruktorów Strzelectwa będących członkami Stowarzyszenia.

Leave a Comment